Referat ds. Ogólnych

Do zadań Referatu ds. Ogólnych należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych i funkcjonowania Urzędu:

a) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,

b) prowadzenie spraw dotyczących udzielania przez Wójta pełnomocnictw oraz upoważnień do wydawania decyzji i zaświadczeń,

c) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,

d) koordynowanie spraw związanych z wykonywaniem kontroli wewnętrznych,

e) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i nadzór nad terminową realizacją zaleceń pokontrolnych, prowadzenie zbioru materiałów pokontrolnych,

f) prowadzenie zbioru porozumień,

g) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,

h) wdrażanie systemu informatycznego w Urzędzie oraz podpisu elektronicznego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem,

i) sprawowanie obsługi sekretarskiej kierownictwa Urzędu,

j) wykonywanie czynności techniczno-usługowych umożliwiających Wójtowi realizację funkcji reprezentacyjnych,

k) wykonywanie czynności kancelaryjnych, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

l) zamawianie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie stempli i pieczęci,

m) prowadzenie archiwum zakładowego,

n) zapewnienie właściwej informacji wizualnej,

o) prowadzenie zbioru ogłoszeń oraz aktualizacja tablicy ogłoszeń Urzędu,

p) organizowanie napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń biurowych,

q) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz w środki czystości,

r) gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,

s) organizacja łączności telefonicznej i telefaksowej,

t) prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych Urzędu Gminy,

u) prenumerata dzienników promulgacyjnych oraz prasy,

v) dekorowanie siedziby Urzędu z okazji świąt i rocznic,

w) koordynowanie czynności związanych z ubezpieczeniem mienia gminy,

x) koordynacja sprawozdawczości elektronicznej GUS;

2) w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz ochrony informacji prawnie chronionych:

a) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,

b) wykonywanie zadań administratora Biuletynu Informacji Publicznej,

c) opracowywanie projektów dokumentów związanych z ochroną danych prawnie chronionych,

d) koordynacja realizacji obowiązku ochrony danych osobowych,

e) prowadzenie ewidencji osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

f) rejestracja zbiorów danych osobowych;

3) w zakresie spraw kadrowych:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez Wójta,

b) przygotowywanie dokumentacji w związku z zatrudnieniem pracowników z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych,

c) prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze,

d) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników,

e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej,

f) nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy,

g) prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

h) ewidencjonowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych,

i) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów i zwolnień,

j) prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,

k) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

l) prowadzenie działalności socjalnej,

m) prowadzenie statystyki z zakresu kadr i zatrudnienia,

n) organizacja szkoleń i kształcenia pracowników,

o) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,

p) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu PFRON,

q) prowadzenie spraw bhp i ppoż,

r) organizowanie wykonywania przez osoby skazane pracy na cele społeczne;

4) w zakresie obsługi Rady:

a) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna Rady, jej przewodniczącego i komisji przy współpracy z radcą prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad,

b) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

c) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego i jego udostępnianie,

d) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji radnych, sprawowanie nadzoru nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,

e) wykonywanie czynności umożliwiających przewodniczącemu Rady kierowanie jej pracami,

f) udział w opracowywaniu projektów działania rady na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy Rady i jej organów,

g) czuwanie nad terminowym przygotowaniem przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji,

h) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

i) przekazywanie aktów normatywnych do ogłoszenia,

j) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu,

k) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych radnych,

l) przekazywanie uchwał Rady właściwym komórkom organizacyjnym i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz koordynacja określania harmonogramów realizacji tych uchwał;

5) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów powszechnych, referendum, konsultacji gminnych;

6) prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, w tym:

a) związanej z wyborami sołtysów i rad sołeckich,

b) obsługą administracyjną zebrań wiejskich;

7) wykonywanie czynności związanych z wyborami ławników sądowych;

8) koordynowanie prac związanych z opracowaniem, aktualizacja i monitorowaniem strategii rozwoju gminy, gminnych planów rozwoju, programów gospodarczych;

9) podejmowanie działań zmierzających do promocji gminy, w tym:

a) przygotowywanie materiałów promocyjnych i ich rozpowszechnianie,

b) aktualizacja strony internetowej gminy,

c) koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych,

d) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych oraz osobistości życia publicznego,

e) opracowywanie i realizacja współpracy zagranicznej,

f) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wykorzystanie herbu i flagi gminy,

g) przygotowywanie i upowszechniania we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ofert inwestycyjnych gminy;

10) w zakresie oświaty wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o systemie oświaty, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela oraz przepisów wprowadzających i wykonawczych, w tym:

a) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem i likwidowaniem publicznych szkół i przedszkoli,

b) wykonywanie czynności związanych z udzielaniem dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz niepublicznym szkołom i przedszkolom, w tym przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,

c) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego oraz zapewnienia wychowania przedszkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego,

d) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursu na dyrektora samorządowej szkoły, przedszkola,

e) prowadzenie postępowania związanego z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola bez przeprowadzania konkursu,

f) przygotowywanie wniosków w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół,

g) prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole,

h) opracowywanie zasad dotyczących ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,

i) prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

j) opracowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli, przyznawania dodatków mieszkaniowych,

k) prowadzenie spraw związanych z określeniem warunków dopłat do dokształcania nauczycieli,

l) organizowanie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły bądź orzekanie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu,

m) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

n) dokonywanie okresowej oceny pracy dyrektora szkoły,

o) realizacja zadań związanych z refundacją pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

p) prowadzenie, aktualizowanie i przekazywanie baz danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej,

q) realizacja czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem doradców metodycznych,

r) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zawierania porozumień w sprawach oświatowych, w szczególności ustanowienia szkoły wiodącej nauczania religii,

s) przygotowywanie wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań oświatowych ze środków krajowych i UE oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

t) wykonywanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń lub odmowy zgody na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

- prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i przekazywanie ich właściwym organom;

11) w zakresie kultury, sportu i turystyki:

a) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i nadzorowaniem działalności instytucji kultury,

b) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursu na dyrektora samorządowej instytucji kultury,

c) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

d) realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, turystyki i sportu,

e) prowadzenie ewidencji obiektów niebędących hotelami, w których świadczone są usługi hotelarskie,

f) wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w gminie,

g) zlecanie wytyczania szlaków turystycznych oraz prowadzenie ich ewidencji,

h) podejmowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej;

12) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) przygotowywanie projektów planów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

c) aktualizacja baz danych o organizacjach pozarządowych na terenie gminy,

d) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizacje zadań publicznych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,

e) współpraca z mieszkańcami w związku z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej,

f) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych pozostających w zakresie ich działalności statutowej,

13) w zakresie ochrony środowiska, informacji o środowisku i ocenach oddziaływania na środowisko:

a) podejmowanie działań zmierzających do sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska,

b) sporządzanie raportów z wykonania gminnych programów ochrony środowiska i przedstawianie ich właściwym organom,

c) opiniowanie projektów programów, planów i uchwał innych organów służących ochronie środowiska,

d) gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i okresowe przedkładanie ich właściwym organom,

e) prowadzenie postępowania administracyjnego, przyjmowanie wyników pomiarów oraz zgłoszeń, a także wydawanie zaświadczeń w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami,

f) przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu awarii oraz przyjmowanie i upublicznianie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystapienia awarii przemysłowych,

g) prowadzenie postępowań w sprawach ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu własciwego, wstrzymania użytkowania instalacji,

h) wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz udział w postepowaniu kompensacyjnym,

i) występowanie na podstawie udzielonego upoważnienia w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

j) przygotowywanie wniosków do właściwych organów o podjęcie działań w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów o ochronie środowiska,

k) naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska,

l) opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej,

m) przeprowadzanie postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

n) prowadzenie postępowań w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

o) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

p) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

q) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku,

r) ustalanie wysokości opłat za wyszukanie i przekształcenie informacji o środowisku,

s) wydawanie zaświadczeń, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone w obszarze Natura 2000;

14) w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami:

a) przygotowywanie opinii w sprawie projektów planów gospodarki odpadami,

b) podejmowanie działań wspierających ponowne użycie i przygotowanie do ponownego użycia odpadów,

c) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów,

d) podejmowanie działań w celu likwidacji składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

e) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

f) przygotowywanie sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami,

g) podejmowanie działań zmierzających do usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Orla,

h) prowadzenie bazy danych o wyrobach zawierających azbest;

15) w zakresie ochrony przyrody:

a) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony przyrody oraz popularyzacji w społeczności lokalnej idei ochrony przyrody,

b) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,

c) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

d) wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

e) prowadzenie rejestru pomników przyrody;

16) z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie:

a) organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów,

b) organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

c) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego nakazania wykonania tych obowiązków, w przypadku ich niezrealizowania przez podmioty zobowiązane,

d) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

f) udostępnianie informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach i sposobach zagospodarowania odpadów oraz punktach zbiórki odpadów,

g) wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

h) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń,

i) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

j) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych,

k) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności:

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- ustalania i uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym,

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

l) analiza złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

m) prowadzenie spraw związanych poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

n) przyjmowanie i weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach podmiotów odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

o) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywanie właściwym organom,

p) wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy;

17) z zakresu ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:

a) podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt,

b) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

c) prowadzenie postępowań w sprawie czasowego odebrania zwierząt,

d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

e) opracowanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

f) prowadzenie spraw związanych z powołaniem rzeczoznawców do ustalenia odszkodowania za zwierzęta zabite, poddane ubojowi lub padłe w związku z czynnościami podjętymi przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

18) w zakresie ochrony roślin:

a) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania występowaniu organizmów kwarantannowych,

b) propagowanie idei rolnictwa ekologicznego,

c) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o nawozach i nawożeniu,

d) wykonywanie czynności związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie w wyniku klęsk żywiołowych,

e) współdziałanie z ośrodkiem doradztwa rolniczego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie szkoleń dla mieszkańców gminy;

19) w zakresie ochrony dóbr kultury:

a) utrzymywanie i zarządzanie grobami i cmentarzami wojennymi,

b) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie właściwego użytkowania obiektów zabytkowych,

c) utrzymywanie w estetycznym stanie miejsc pamięci,

d) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,

e) przyjmowanie i przekazywanie do właściwego konserwatora zabytków zawiadomień o odkryciu w czasie robót budowlanych lub ziemnych albo znalezieniu przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że stanowią zabytek,

f) sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z ich realizacji,

g) prowadzenie ewidencji dóbr kultury oraz spraw związanych z ochroną dóbr kultury,

h) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

20) prowadzenie stałego monitoringu funduszy i programów Unii Europejskiej oraz funduszy celowych i programów krajowych w zakresie możliwości finansowania projektów inwestycyjnych gminy;

21) pozyskiwanie informacji z instytucji krajowych i zagranicznych na temat zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

22) analiza dostępnych programów i źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez gminę przedsięwzięć ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

23) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, rozliczanie i monitoring projektów gminnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych;

24) współdziałanie z referatami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych;

25) prowadzenie spraw mniejszości narodowych;

26) koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem aktów prawnych organów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Miller

Data wytworzenia: 2016-12-17

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2017-01-30

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2016-12-17