Informacja o załatwianiu indywidualnych spraw w Urzędzie Gminy Orla

1. Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 1, tel. 85 730 57 94, e-mail: usc@orla.pl

2. Ewidencja ludności, dowody osobiste - pokój nr 1, tel. 85 730 57 94, e-mail: sprawy.obywatelskie@orla.pl 

3.Działalność Gospodarcza - pokój nr 1, tel. 85 730 57 94, e-mail: sprawy.obywatelskie@orla.pl

4. Rejestr wyborców - pokój nr 1, tel. 85 730 57 94, e-mail: sprawy.obywatelskie@orla.pl

5. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu - pokój nr 1, tel. 85 730 57 94, e-mail: sprawy.obywatelskie@orla.pl

6. Wycinka drzew - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93, e-mail: ochrona.srodowiska@orla.pl

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93, e-mail: ochrona.srodowiska@orla.pl

8. Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93, e-mail: ochrona.srodowiska@orla.pl

9. Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93, e-mail: ochrona.srodowiska@orla.pl

10. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Orla w zakresie świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93, e-mail: ochrona.srodowiska@orla.pl

11. Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93, e-mail: ochrona.srodowiska@orla.pl

12. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pokój nr 2, tel. 85 730 57 93

13. Zaopatrzenie Urzędu Gminy - - pokój nr 2, tel. 85 730 57 96, e-mail: zaopatrzenie@orla.pl

14.Gospodarka komunalna - pokój nr 3, tel. 85 730 57 92, e-mail: gospodarka.przestrzenna@orla.pl

15. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - pokój nr 3, tel. 85 730 57 92, e-mail: gospodarka.przestrzenna@orla.pl

16. Inwestycje gminne, pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, zamówienia publiczne - pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: inwestycje@orla.pl, zamowienia.publiczne@orla.pl 

17. Drogownictwo - pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: gospodarka.nieruchomosciami@orla.pl

18. Gospodarka nieruchomościami - pokój nr 4, tel. 85 730 57 86, e-mail: gospodarka.nieruchomosciami@orla.pl

19. Obsługa kasowa Urzędu Gminy - pokój nr 7, tel. 85 730 57 97

20. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pokój nr 8, tel. 85 730 57 96, e-mail: gospodarka.odpadami@orla.pl

21. Dokumenty dotyczące ulg ustawowych - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

22. Dokumenty dotyczące ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

23. Wniosek o wydane duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości/rolnego łącznego zobowiązania pieniężnego - pokój nr 9. tel. 85 7305790, e-mail: podatki@orla.pl

24. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

25. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

26. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku/zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

27. Zaświadczenie o wpłacie podatku - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

28. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykeślenie z hipoteki - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

29.  Zwrot podatku akcyzowego - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

30. Informacje i deklaracje podatkowe - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

31. Wzór podania o wydanie zaświadczenia - wymiar podatków - pokój nr 9, tel. 85 730 57 90, e-mail: podatki@orla.pl

32. Fundusz alimentacyjny - od 1 lipca 2019 r. zadanie realizuje GOPS w Orli, tel. 85 730 57 95, e-mail: gops@orla.pl

33. Świadczenie opiekuńcze - od 1 lipca 2019 r. zadanie realizuje GOPS w Orli, tel. 85 730 57 95, e-mail: gops@orla.pl

34. Świadczenia rodzinne - od 1 lipca 2019 r. zadanie realizuje GOPS w Orli, tel. 85 730 57 95, e-mail: gops@orla.pl

35. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  - od 1 lipca 2019 r. zadanie realizuje GOPS w Orli, tel. 85 730 57 95, e-mail: gops@orla.pl

36. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - od 1 lipca 2019 r. zadanie realizuje GOPS w Orli, tel. 85 730 57 95, e-mail: gops@orla.pl

37. Obsługa Rady Gminy - pokój nr 11, tel. 85 730 57 89, e-mail: obsluga.rady@orla.pl

38. Oświata - pokój nr 11, tel. 85 730 57 89, e-mail: obsluga.rady@orla.pl

39. Sprawy działalności kulturalnej i sportowej - pokój nr 11, tel. 85 730 57 89, e-mail: obsluga.rady@orla.pl

40. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - pokój nr 11, tel. 85 730 57 89, e-mail: obsluga.rady@orla.pl

41. Stypendium Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce - pokój nr 11, tel. 85 730 57 89, e-mail: obsluga.rady@orla.pl

42. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - pokój nr 11, tel. 85 730 57 89, e-mail: obsluga.rady@orla.pl 

43. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pokój nr 11, tel. 857305789, e-mail: obsluga.rady@orla.pl 

44. Sprawy obronne i wojskowe, zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa - pokój nr 11, tel. 857305789, e-mail: wob@orla.pl

45. Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 14, tel. 85 730 57 80, e-mail: ugorla@orla.pl

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-07-23

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-05-11