Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty

1. Obiwieszczenie Wója Gminy Orla o wyłożonych projektach uproszczonych planów urządzenia lasu w obrębie geod. Gredele, Gregorowce, Koszele, Krywiatycze, Spiczki w Gminie Orla

2. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych z obsługującym budynkiem handlowo-usługowym wraz z dodatkowym lokalem handlowym, wiaty, pylonu cenowego, stacji obsługi pojazdów osobowych i samochodowej myjni samoobsługowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 381 położonej w obrębie wsi Koszki.

3.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 siłowni wiatrowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą pn.: „Jednostka Wytwórcza Orla I” - zlokalizowanego na działkach; nr geod. 1134 (obręb Orla), nr geod. 406/27, 406/9, 406/7 (obręb Krywiatycze).

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele".

5. Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Powierzchniowej eksploatacji skaleniowo-kwarcowego ze złoża GREGOROWCE" położonego na terenie działek ozn. nr geod. 480/2 i 480/5 obręb Gregorowce.

6. Zawiadomienie Wójta Gminy Orla o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

7. Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Orli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli w jedną instytucję kultury o nazwie "Centrum Kultury i Książki w Orli"

8. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange "Malinniki" składającej się z wieży antenowej o wysokości całkowitej do 55 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją antenową, dojazd do drogi powiatowej nr geod. 177. Urządzenia sterujące umieszczone na ruszcie stalowym posadowionym na płycie żelbetonowej. Ogrodzenie stacji bazowej. Budowa wjazdu z drogi powiatowej nr ew. 177 na działkę nr geod. 172/2" zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod. 172/2, 177 położnych w obrębie wsi Malinniki.

8. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku informujące o postanowieniu z dnia 8 marca 2018 r. wyjaśniającym wątpliwości co do treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. znak: WOOŚ.4210.18.2016.DK dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego".

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla dotyczące zgromadzonych akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą."

11. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dydule".

12. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące zgromadzenia akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na: "Budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie linii energetycznej kablowej nN - 0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa elektroenergetycznego SN-15kV" położonej w obrębie wsi Szczyty - Dzięciołowo.

13. Zawiadomienie Wójta Gminy Orla o zakończoniu postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

14. Ogłoszenie Wójta Gminy Orla w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

15. Okresowa ocena jakości wody wodociągu Orla, wodociągu Oleksze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

16. Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą" położoną w obrębie wsi Malinniki

17. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie linni elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa elektroenergetycznego SN-15 kV" w obrębie wsi Szczyty-Dzięciołowo.

18. Obwieszczenie - zawiadomienie o uzgodnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku” Bielsk Podlaski – Podbiele” o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji oraz o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania

19. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o podjętej decyzji w dniu 24.04.2018 r. w sprawie budowy stacji bazowej ORANGE "Malinniki"

20. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Orla zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20.04.2018 r. Taryfa obowiązuje od dnia 17 maja 2018 r.

21. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B ulica w miejscowości Koszki km rob.0+000-1+194".

22. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Bielskiego z dnia 8.11.2012 r. znak: AŚ.6341.61.2012 na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych z drogi krajowej nr 66 (od miejscowości Bielsk Podlaski do skrzyżowania z drogą do m. Podbiele i Topczykały).

23. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku dotyczącego wydania w dniu 08 maja 2018 r. postanowienia o sprostowaniu treści decyzji w sprawie budowy stacji bazowej ORANGE "Malinniki"

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-05-23

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30