Obwieszczenia i komunikaty

1.Ocena jakości wody - wodociąg w Orli

2. Ocena jakości wody - wodociąg w Olekszach

3. Obiwieszczenie Wója Gminy Orla o wyłożonych projektach uproszczonych planów urządzenia lasu w obrębie geod. Gredele, Gregorowce, Koszele, Krywiatycze, Spiczki w Gminie Orla

4.  Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków i o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych z obsługującym budynkiem handlowo-usługowym wraz z dodatkowym lokalem handlowym, wiaty, pylonu cenowego, stacji obsługi pojazdów osobowych i samochodowej myjni samoobsługowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 381 położonej w obrębie wsi Koszki.

6.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 siłowni wiatrowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą pn.: „Jednostka Wytwórcza Orla I” - zlokalizowanego na działkach; nr geod. 1134 (obręb Orla), nr geod. 406/27, 406/9, 406/7 (obręb Krywiatycze).

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele".

8. Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Powierzchniowej eksploatacji skaleniowo-kwarcowego ze złoża GREGOROWCE" położonego na terenie działek ozn. nr geod. 480/2 i 480/5 obręb Gregorowce.

9. Zawiadomienie Wójta Gminy Orla o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

 10. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowanie sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dydule" zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod. 62, 81, 108 położonych w obrębie wsi Dydule.

11. Nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2018/2019.

12. Obwieszczenie w sprawie zgromadzenia akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange "Malinniki" składającej się z wieży antenowej o wysokości całkowitej do 55 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją antenową, dojazd do drogi powiatowej nr geod. 177. Urządzenia sterujące umieszczone na ruszcie stalowym posadowionym na płycie żelbetonowej. Ogrodzenie stacji bazowej. Budowa wjazdu z drogi powiatowej nr ew. 177 na działkę nr geod. 172/2" zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod. 172/2, 177 położnych w obrębie wsi Malinniki.

13. Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Orli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli w jedną instytucję kultury o nazwie "Centrum Kultury i Książki w Orli"

14. Informacja o unieważnieniu obwieszczenia GK.6733.1.2017 z dnia 7.02.2018 r. dotyczącego zgromadzonych akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" położonej w obrębie wsi Malinniki.

 15. Przerwa w zasilaniu w energię elektryczną w miejscowości Szernie (23.02.2018 r.).

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-02-13

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30