Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty

 Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Orla

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Orla” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1 oraz 277, obręb Koszki, w gminie Orla

 

 

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla”

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 479 i 480/1, obręb Koszki, gmina Orla

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 123, obręb Topczykały, gmina Orla

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. udzielenia w dniu 26 czerwca 2020 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

 

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. prebudowę dwóch przepustów na istniejących rowach odwadniających w ramach przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 32 Bielsk Podlaski - Czeremcha w km 21,615

 

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestrycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie, przebudowie części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowiska dystrybucji oleju napędowego i preparatu AdBlue (wyłącznie dla transportu wewnętrznego) na terenie zakładu IKEA Industry – wieś Koszki, na dz. nr ewid 11/3, w gminie Orla

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. udzielenia udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

 


 

Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 479 i 480/1, obręb Koszki, gmina Orla.

 

Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 123, obręb Topczykały, gmina Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy orla o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:  „Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla”.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 75, położonej w obrębie wsi Oleksze gmina Orla

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 202/2, położonej w obrębie wsi Pawlinowo gmina Orla

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 287, położonej w obrębie wsi Topczykały gmina Orla

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla dotyczące podjętej decyzji Wójta Gminy Orla GK.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego”

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ocena jakości wody z wodociągu w Olekszach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 479 i 480/1, obręb Koszki, gmina Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 123, obręb Topczykały, gmina Orla.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego – rozwój produkcji mleka krowiego we wsi Gredele-Kolonia 1, 17-106 Orla”, na działce nr 105/11 w obrębie 0003 Gredele, we wsi Gredele-Kolonia 1, 17-106 Orla

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Paszkowszczyzna 1, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda, na działkach nr 138/2, 138/3, 139 i 140 w obrębie 0014 Paszkowszczyzna, w miejscowości Paszkowszczyzna, w gminie Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszele 1 o mocy do 1 MW, na działkach nr 96/2 i 96/3, w obrębie 0005 Koszele, w miejscowości Koszele, w gminie Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Paszkowszczyzna 3 o mocy do 1 MW, na działkach nr 155/4 i 155/5, w obrębie 0014 Paszkowszczyzna, w miejscowości Paszkowszczyzna, w gminie Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszki o mocy do 1 MW, na działce nr 354, w obrębie 0006 Koszki, w miejscowości Koszki, w gminie Orla.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego”.

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego marki FS – Lublin Żuk A15M, stanowiącego własność Gminy Orla w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego

 

 


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

 


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie nowych odcinków rowów kolejowych, wykonannia i likwidacji przepustów, przebudowy i odbudowy rowów kolejowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 13 lutego 2020 r. o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 10 lutego 2020 r. o zakończonym postępowaniu dowodowym, prowadzonym na wniosek firmy PV INVESTMENT 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszele 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 169, 167/3, 167/4 i 168, w obrębie 0005 Koszele, w miejscowości Koszele, w gminie Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 10 lutego 2020 r. o zakończonym postępowaniu dowodowym, prowadzonym na wniosek firmy PV INVESTMENT 5 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszki 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 350/1 i 350/2, w obrębie 0006 Koszki, w miejscowości Koszki, w gminie Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszki 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 350/1 i 350/2, w obrębie 0006 Koszki, w miejscowości Koszki, w gminie Orla

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszele 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 169, 167/3, 167/4 i 168, w obrębie 0005 Koszele, w miejscowości Koszele, w gminie Orla

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-07-30

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30