Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 25 paździewrnika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostepnia się bezpłatnie poprzez:

1) dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orla.

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

4. W celu wydania odpisu należy zwrócic się z wnioskiem do Wójta Gminy Orla, 17-106 Orla, ul. Mickiewicza 5, bądź e-mail: ugorla@orla.pl 

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od jego otrzymania, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy, albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr dostępny w Referacie ds. Ogólnych, pokój nr 11.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2016-10-13

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2020-03-09

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-02-09