Raport o stanie Gminy Orla

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie, radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mogą w niej zabrać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć przewodniczącemu rady pisemne zgłoszenie, najpóźniej przeddzień sesji poświęconej rozpatrzeniu raportu, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 w/w ustawy, w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.

 

 

Sesja Rady Gminy Orla, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie gminy Orla za rok 2020,  zgodnie z planem pracy Rady Gminy Orla przyjętym przez Radę Gminy Orla uchwałą Nr XIX/162/20 w dniu 28 grudnia 2020 r. odbędzie się w czerwcu 2021 r.  w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Orli.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych: https://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/urzadgminy/ochrona_danych_osobowych/

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Orla

Data wytworzenia: 2019-05-28

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2019-05-30