Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie dotyczące przedłużenia terminu na załatwienie sprawy – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku istniejącej kotłowni i budowie hali magazynowej składu opału na działkach nr 377, 380, 398/1, w obrębie 19 Szczyty-Nowodwory, w Szczytach-Nowodworach, na terenie gminy Orla.

 

Ocena jakości wody w wodociągu Oleksze

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 15 czerwca 2021 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm w obrębie 0013 Orla, zlokalizowanej przy ul. Partyzantów (dz. nr ewid. 1020)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 15 czerwca 2021 r. o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm w obrębie 0013 Orla, zlokalizowanej przy ul. Poświętnej (dz. nr ewid. 85/3)

 

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim nr GP.6540.2.2021 z dnia 24.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka".

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanalizacji światłowodowej w rurze osłonowej pod dnem cieku Dopływ spod Wólki w km linii kolejowej LK- 52 – km 4+946 wzdłuż linii kolejowej Nr 52 w km od 4+926 do 4+966 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury Systemu ERTMS/GSM na Liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NEW ERTMS”, dz. nr 300, obręb 0017 Spiczki, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o wszczęciu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanalizacji światłowodowej w rurze osłonowej pod dnem cieku Orlanka w km 7,838 wzdłuż linii kolejowej nr 52 w km od 7+805 do 7+870 w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury Systemu ERTMS/GSM na Liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NEW ERTMS”, działki nr 335, 170, obręb 0010 Mikłasze oraz działka nr 447/1 obręb 0019 Szczyty-Nowodwory, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku istniejącej kotłowni i budowie hali magazynowej składu opału na działkach nr 377, 380, 398/1, w obrębie 19 Szczyty-Nowodwory, w Szczytach-Nowodworach, na terenie gminy Orla

Komunikat Wójta Gminy Orla o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Orli i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli.

Wójt Gminy Orla ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydanym postanowieniu znak: OG.6220.14.2020 z dnia 20 kwietnia 2021 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego obejmującego: budowę hotelu, domków letniskowych, recepcji, stołówki, restauracji, pól namiotowych, SPA wraz z miejscami postojowymi dla kamperów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Reduty, gmina Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o podjętej decyzji Wójta Gminy Orla GK.6733.1.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy w Orli o szyb windowy wraz z przebudowa i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu”

Obwieszczenie o podjętej decyzji Wójta Gminy Orla GK.6733.5.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy w Orli o szyb windowy wraz z przebudowa i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koszki” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1, 275/2, 277, 278/1, 281/1 i 278/2, obręb Koszki, w gminie Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku istniejącej kotłowni i budowie hali magazynowej składu opału na działkach nr 377, 380, 398/1, w obrębie 19 Szczyty-Nowodwory, w Szczytach-Nowodworach, na terenie gminy Orla

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego obejmującego: budowę hotelu, domków letniskowych, recepcji, stołówki, restauracji, pól namiotowych, SPA wraz z miejscami postojowymi dla kamperów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Reduty, gmina Orla

Obwieszczenie Wójta Gminy o zgromadzonym materiale dowodowym w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek firmy Greenfuture Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, działającej przez pełnomocnika – Rafała Odrobińskiego, ul. Grzybowska 39/1519, 00-855 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koszki” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1, 275/2, 277, 278/1, 281/1 i 278/2, obręb Koszki, w gminie Orla

Ocena jakości wody z wodociągu w Orli

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o decyzji z dnia 13 listopada 2020 r., znak: DLI-I.7621.35.2019.PS.9 (DLI- 1.4621.37.2019) uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 15/2019 z dnia 9 września 2019 r., znak: AB-I.7820.3.2.2019.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 na odcinku Podbielę - Suchowolce od km 86+410 do km 96+800 (pikietaż projektowany 96+771,36)

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koszki” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1, 275/2, 277, 278/1, 281/1 i 278/2, obręb Koszki, w gminie Orla

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orli o szyb windowy wraz z przebudowa i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu”.

Nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2021/2022

Informacja Gminy Orla o braku mikroorganizmów w wodociągu Orla

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Orla

 

 

Informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19

 

Wyznaczenie terminu składania wniosków o dotację na 2021 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Obwieszczenie o podjętej decyzji Wójta Gminy Orla w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa i nadbudowa pomnika – kurhanu żołnierzy „Biessmiertnyj 1915” oraz przebudowa i rozbudowa kaplicy Św. Symeona Słupnika wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Zagospodarowaniu terenu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą”

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu na załatwienie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego obejmującego: budowę hotelu, domków letniskowych, recepcji, stołówki, restauracji, pól namiotowych, SPA wraz z miejscami postojowymi dla kamperów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 995/1 … 995/41, 995/43 … 995/53, 995/56 … 995/64 i 995/66 położonych w miejscowości Reduty, gmina Orla

 

 

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Koszki” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1, 275/2, 277, 278/1, 281/1 i 278/2, obręb Koszki, w gminie Orla

Zawiadomienie o czynnościach utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/5 położona we wsi SPICZKI, obr. 0017-SPICZKI, jedn. ewid. 200306_2 ORLA

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej Szernie Nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 35/4, w obrębie 0020 Szernie, w miejscowości Szernie, w gminie Orla

 

 

Obwieszczenie o zgromadzeniu akta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego działki ozn. nr geod. 171 położonej w obrębie wsi Orla gm. Orla

           

 

 

Obwieszczenie dot. wystąpienia o opinie organów współdziałających, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego obejmującego: budowę hotelu, domków letniskowych, recepcji, stołówki, restauracji, pól namiotowych, SPA wraz z miejscami postojowymi dla kamperów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 995/1 … 995/41, 995/43 … 995/53, 995/56 … 995/64 i 995/66 położonych w miejscowości Reduty, gmina Orla

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orla NR 226/4 obręb wsi Koszki

 

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orla NR 408/4 obręb wsi Koszki

 

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orla NR 313 obręb wsi Koszki

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Przebudowie i nadbudowie pomnika-Kurhanu Żołnieży "Bessmiertyj 1915" oraz przebudowa i rozbudowa kaplicy św. Symeona Słupika wraz z zagospodarowaniem terenu"

 

 

Otwarty nabór partnera do realizacji projektu pn "Dzienny Dom Pobytu w Orli - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego obejmującego: budowę hotelu, domków letniskowych, recepcji, stołówki, restauracji, pól namiotowych, SPA wraz z miejscami postojowymi dla kamperów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 995/1 … 995/41, 995/43 … 995/53, 995/56 … 995/64 i 995/66 położonych w miejscowości Reduty, gmina OrlaOgłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Orla w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego

 

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej Szernie Nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 35/4, w obrębie 0020 Szernie, w miejscowości Szernie, w gminie Orla

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Koszki” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1, 275/2, 277, 278/1, 281/1 i 278/2, obręb Koszki, w gminie Orla

 

Obwieszzenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Orla” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1 oraz 277, obręb Koszki, w gminie Orla

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orla

 

Obwieszczenie dotyczące podjętej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nawą: "Budowa drogi gminnej wewnętrznej na części działek ozn. nr geod. 571, 615 położonych w obrębie wsi Orla gm. Orla".

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej Szernie Nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 35/4, w obrębie 0020 Szernie, w miejscowości Szernie, w gminie Orla oraz o wystąpieniu do organów współdziałających o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Orla" na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1 oraz 277, obręb Koszki, w gminie Orla

 

Urząd Gminy Orla poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pomocnicze i obsługi - konserwatora wodociągu Oleksze i oczyszczalni ścieków Dydule

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do inwestycji polegającej na: „Budowie części wewnętrznej drogi gminnej na działce ozn. nr geod. 615 w obrębie wsi Orla”.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Orla

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Orla” na nieruchomościach obejmujących działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 274/1, 275/1 oraz 277, obręb Koszki, w gminie Orla

 

 

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla”

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 479 i 480/1, obręb Koszki, gmina Orla

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 123, obręb Topczykały, gmina Orla

 


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. udzielenia w dniu 26 czerwca 2020 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

 

Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych tj. prebudowę dwóch przepustów na istniejących rowach odwadniających w ramach przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 32 Bielsk Podlaski - Czeremcha w km 21,615

 

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestrycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie, przebudowie części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stanowiska dystrybucji oleju napędowego i preparatu AdBlue (wyłącznie dla transportu wewnętrznego) na terenie zakładu IKEA Industry – wieś Koszki, na dz. nr ewid 11/3, w gminie Orla

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. udzielenia udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

 


 

Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 479 i 480/1, obręb Koszki, gmina Orla.

 

Obwieszczenie dotyczące zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 123, obręb Topczykały, gmina Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy orla o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:  „Rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury we wsi Orla”.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 75, położonej w obrębie wsi Oleksze gmina Orla

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 202/2, położonej w obrębie wsi Pawlinowo gmina Orla

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji tj. nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 287, położonej w obrębie wsi Topczykały gmina Orla

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla dotyczące podjętej decyzji Wójta Gminy Orla GK.6733.1.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego”

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ocena jakości wody z wodociągu w Olekszach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 479 i 480/1, obręb Koszki, gmina Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej nr 123, obręb Topczykały, gmina Orla.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gospodarstwa rolnego – rozwój produkcji mleka krowiego we wsi Gredele-Kolonia 1, 17-106 Orla”, na działce nr 105/11 w obrębie 0003 Gredele, we wsi Gredele-Kolonia 1, 17-106 Orla

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Paszkowszczyzna 1, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1 MW każda, na działkach nr 138/2, 138/3, 139 i 140 w obrębie 0014 Paszkowszczyzna, w miejscowości Paszkowszczyzna, w gminie Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszele 1 o mocy do 1 MW, na działkach nr 96/2 i 96/3, w obrębie 0005 Koszele, w miejscowości Koszele, w gminie Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Paszkowszczyzna 3 o mocy do 1 MW, na działkach nr 155/4 i 155/5, w obrębie 0014 Paszkowszczyzna, w miejscowości Paszkowszczyzna, w gminie Orla.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszki o mocy do 1 MW, na działce nr 354, w obrębie 0006 Koszki, w miejscowości Koszki, w gminie Orla.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego”.

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego marki FS – Lublin Żuk A15M, stanowiącego własność Gminy Orla w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego

 

 


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację rowu i przebudowę rowów, w tym poprzez rozbiórkę istniejących przepustów i wykonanie nowych w przebiegu rowów pod zjazdami z drogi publicznej i przebudowę rowu melioracyjnego R-K oraz wykonanie rowu i drenażu na działkach nr geod.: 999, 1000, 1016/3, 1034/1, 1021, 1115, 841, 844, 850, 852, 867, 1018/1, 1018/4, 1019/2, 1034/2, 1035, 1037 obręb Orla, gm. Orla, pow. bielski, woj. podlaskie, dla inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114"

 


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie nowych odcinków rowów kolejowych, wykonannia i likwidacji przepustów, przebudowy i odbudowy rowów kolejowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 13 lutego 2020 r. o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 10 lutego 2020 r. o zakończonym postępowaniu dowodowym, prowadzonym na wniosek firmy PV INVESTMENT 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszele 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 169, 167/3, 167/4 i 168, w obrębie 0005 Koszele, w miejscowości Koszele, w gminie Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla z dnia 10 lutego 2020 r. o zakończonym postępowaniu dowodowym, prowadzonym na wniosek firmy PV INVESTMENT 5 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszki 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 350/1 i 350/2, w obrębie 0006 Koszki, w miejscowości Koszki, w gminie Orla.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeby budownictwa mieszkaniowego”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszki 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 350/1 i 350/2, w obrębie 0006 Koszki, w miejscowości Koszki, w gminie Orla

Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Koszele 2 o mocy do 1 MW, na działkach nr 169, 167/3, 167/4 i 168, w obrębie 0005 Koszele, w miejscowości Koszele, w gminie Orla

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Modyfikujący: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30