Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty

1.Ocena jakości wody - wodociąg w Orli

2. Ocena jakości wody - wodociąg w Olekszach

3. Obiwieszczenie Wója Gminy Orla o wyłożonych projektach uproszczonych planów urządzenia lasu w obrębie geod. Gredele, Gregorowce, Koszele, Krywiatycze, Spiczki w Gminie Orla

4.  Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków i o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych z obsługującym budynkiem handlowo-usługowym wraz z dodatkowym lokalem handlowym, wiaty, pylonu cenowego, stacji obsługi pojazdów osobowych i samochodowej myjni samoobsługowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego na działce ozn. nr geod. 381 położonej w obrębie wsi Koszki.

6.  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31.10.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 siłowni wiatrowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą pn.: „Jednostka Wytwórcza Orla I” - zlokalizowanego na działkach; nr geod. 1134 (obręb Orla), nr geod. 406/27, 406/9, 406/7 (obręb Krywiatycze).

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele".

8. Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Powierzchniowej eksploatacji skaleniowo-kwarcowego ze złoża GREGOROWCE" położonego na terenie działek ozn. nr geod. 480/2 i 480/5 obręb Gregorowce.

9. Zawiadomienie Wójta Gminy Orla o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

10. Nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej, prowadzonych przez Gminę Orla na rok szkolny 2018/2019.

11. Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Orli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli w jedną instytucję kultury o nazwie "Centrum Kultury i Książki w Orli"

12. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange "Malinniki" składającej się z wieży antenowej o wysokości całkowitej do 55 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacją antenową, dojazd do drogi powiatowej nr geod. 177. Urządzenia sterujące umieszczone na ruszcie stalowym posadowionym na płycie żelbetonowej. Ogrodzenie stacji bazowej. Budowa wjazdu z drogi powiatowej nr ew. 177 na działkę nr geod. 172/2" zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod. 172/2, 177 położnych w obrębie wsi Malinniki.

13. Harmonogram zebrań wiejskich w 2018 roku.

14. Ogłoszenie Wójta Gminy Orla o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

15. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku informujące o postanowieniu z dnia 8 marca 2018 r. wyjaśniającym wątpliwości co do treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. znak: WOOŚ.4210.18.2016.DK dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego".

16. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla dotyczące zgromadzonych akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą."

17. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dydule".

18. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące zgromadzenia akt w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego polegającej na: "Budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie linii energetycznej kablowej nN - 0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa elektroenergetycznego SN-15kV" położonej w obrębie wsi Szczyty - Dzięciołowo.

19. Zawiadomienie Wójta Gminy Orla o zakończoniu postępowania dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

20. Ogłoszenie Wójta Gminy Orla w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

21. Okresowa ocena jakości wody wodociągu Orla, wodociągu Oleksze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30