Obwieszczenia, ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1681B, na odcinku Orla- droga gminna Nr 108268B od km 0+000,0 do km 0+214,9 położonych na terenie gminy Orla...
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów, w tym rowów (przydrożnych) i rowów melioracyjnych, przepudowę rowów (przydrożnych) poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ich przebiegu, likwidację rowów (przydrożnych) oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (rowów) w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski-Podbiele".
Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rozbiórkę istniejącego mostu oraz przepustu, budowę nowego mostu oraz przebudowę rowu pod mostem w km 4.945 linii kolejowej LK-52, związanych z realizacją inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki-Hajnówka".
Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rozbiórkę istniejącego przepustu oraz budowę nowego przepustu w km 10.708 linii kolejowej LK-52, związanych z realizacją inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki-Hajnówka".
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej

Okresowa ocena jakości wody - wodociąg Orla i Oleksze

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Gregorowce (15.04.2019 r.)

Ocena jakości wody - wodociąg Orla

Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie dofinansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku z dnia 30.07.2018 r. znak BI.ZUZ.2.421.74.2018 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych i rowów, przebudowę istniejących rowów polegającą na umocowaniu skarp, przebudowie ich koryta, wykonaniu przepustów w przebiegu rowów oraz na likwidację przepustów w ciągu rowów, odcinków rowów i obiektu mostowego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski – Podbiele”.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów, w tym rowów przydrożnych i melioracyjnych, przebudowę  rowów przydrożnych poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ich przebiegu, likwidację rowów przydrożnych oraz na usługę wodną tj. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski – Podbiele”.

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, na wykonanie budowli regulacyjnych i regulację wód oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami do urządzeń wodnych i wód, w ramach zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce”.

 

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele”.

 

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, na wykonanie budowli regulacyjnych oraz na usługę wodną, tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami do urządzeń wodnych i wód w ramach zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele-Suchowolce".

 

Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Orla o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”.

 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele-Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Archiwalne:

Ocena jakości wody - wodociąg Orla

1. Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Orli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli w jedną instytucję kultury o nazwie "Centrum Kultury i Książki w Orli"

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Orla w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3.  Okresowa ocena jakości wody wodociągu Orla, wodociągu Oleksze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

4. Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą" położoną w obrębie wsi Malinniki

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o podjęciu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie linni elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa elektroenergetycznego SN-15 kV" w obrębie wsi Szczyty-Dzięciołowo.

6. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o podjętej decyzji w dniu 24.04.2018 r. w sprawie budowy stacji bazowej ORANGE "Malinniki"

7. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Orla zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją BI.RET.070.394.2018.TR z dnia 20.04.2018 r. Taryfa obowiązuje od dnia 17 maja 2018 r.

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B ulica w miejscowości Koszki km rob.0+000-1+194".

9. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Bielskiego z dnia 8.11.2012 r. znak: AŚ.6341.61.2012 na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych z drogi krajowej nr 66 (od miejscowości Bielsk Podlaski do skrzyżowania z drogą do m. Podbiele i Topczykały).

10. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku dotyczącego wydania w dniu 08 maja 2018 r. postanowienia o sprostowaniu treści decyzji w sprawie budowy stacji bazowej ORANGE "Malinniki"

11. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

12. Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski - Podbiele”.

13. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2018 r. informujące o utrzymaniu w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Orla (GK.6733.1.2017), ustalającą Spółce P4 Sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego na części działki ozn. nr. ewid.: 84/1 położonej w obrębie: 9 Malinniki, przy drodze krajowej nr 66 ozn. nr. ewid. 178/1.

14. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 86+410 do km 88+513,59” zlokalizowanego na terenie gminy Orla.

15. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 88+513,59 do km 96+771,36”, zlokalizowanego na terenie dwóch gmin: gminy Orla oraz gminy Kleszczele.

16. Obwieszczenie - zawiadomienie o postanowieniu nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B ulica w miejscowości Koszki km rob. 0+000 – 1+194”.

17. Ocena jakości wody z wodociągu Oleksze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim.

18. Ocena jakości wody z wodociągu Orla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim.

19. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o przedłużeniu terminu wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Bielskiego z dnia 8.11.2012 r. znak: AŚ.6341.61.2012 na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych z drogi krajowej nr 66 (od miejscowości Bielsk Podlaski do skrzyżowania z drogą do m. Podbiele i Topczykały).

20. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na "Budowie zbiornika małej retencji" zlokalizowanej w obrębie wsi Reduty.

21. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B ulica w miejscowości Koszki km rob. 0+000 – 1+194”.

22. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wydanym postanowieniu nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 88+513,59 do km 96+771,36”.

23. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydana postanowienia nr OG.6220.6.2018 nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 86+410 do km 88+513,59”.

24. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostwę Bielskiego z dnia 08.11.2012 r. znak: AŚ.6341.61.2012 na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnuch i cieków naturalnych z drogi krajowej nr 66 od km 79+700 do 84+830.

25. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji SKO w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Orla z dnia 01 marca 2018 r. dotyczącą lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o nr geod. 172/2 położoenje we wsi Malinniki.

26.  Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Białymstoku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzieleniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urzadzeń kanalizacyjnych i rowów, przebudowę istniejących rowów polegajaca na umocnieniu skarp, przebudowie ich koryta, wykonaniu prezepustów w przebiegu rowów oraz na likwidację przepustów w ciagu rowów, odcinków rowów i obiektu mostowego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski - Podbiele.

27. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Orla, iż wystąpiono do Burmistrza Kleszczel z pismem o uzgodnienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowie drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 88+513,59 do km 96+771,36”.

28. Obwieszczenie Wójta Gminy dotyczące podjęcia postanowienia GK.6733.1.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w ustępie II pkt. 6 d) decyzji nr GK.6733.1.2017 z dnia 25.04.2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "BIS4450A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr geod. 84/1 położonej w obrębie wsi Malinniki przy drodze krajowej nr 66 oznaczonej nr geodezyjnym 178/1.

29. Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia o zgromadzonych aktach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie zbiornika małej retencji

30. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbielezlokalizowanego w powiecie bielskim na terenie dwóch gmin: gminy Bielsk Podlaski oraz gminy Orla.

31. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Orla o pozytywnym uzgodnieniu przez Burmistrza Kleszczel projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowie drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 88+513,59 do km 96+771,36”.

32. Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydanej deczyji znak AB-IV.747.2.1.2018.AM o ustaleniu linii kolejowej realizowanej w ramach projektu "Prace na linii kolejowej Nr 52 na odcinku Lewki-Hajnówka" polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie w tej samej lokalizacji nowego mostu kolejowego na rzece Orlance w km 7,838 jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej nr 52 Lewki-Białowieża oraz przebudowie tej linii od km 7,808 do 7,868 i budowie urządzeń i kabli telekomunikacyjnych, w tym rurociągu kablowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: nr 170 i nr 335 obręb 10 Mikłasze, nr 447/1 obręb 19 Szczyty Nowodwory, gm. Orla, powiat bielski, woj. podlaskie.

33. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku z dnia 30.07.2018 r. znak: BI.ZUZ.2.421.74.2018 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych i rowów, przebudowę istniejących rowów polegającą na umocnieniu skarp, przebudowie ich koryta, wykonaniu przepustów w przebiegu rowów oraz na likwidację przepustów w ciągu rowów, odcinków rowów i obiektu mostowego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski - Podbiele".

34. Obwieszczenie w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2018 r.

36. Ocena jakości wody wodociągu w Olekszach Pańswtowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

37. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 86+410 do km 88+513,59”

38. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.3.2018 z dnia 12.09.2018 r. dla inwestycji polegającej na "Budowie zbiornika małej retencji" na części działek oznaczonych nr geod.: 237/2, 983/1 położonych w obrębie wsi Reduty.

39. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Koszki (0006), dz. Nr 381 gm. Orla”.

40. Obwieszczenie Wójta Gminy Orla o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele-Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”.

41. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1683B Kozły-Podbiele."

42.  Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 66 na odcinku: Podbiele – Suchowolce od km 88+513,59 do km 96+771,36”.

43. Przerwa w dostwach energii elektrycznej w miejscowościach Wólka Wygonowska, Moskiewce, Gredele i Dydule.

44. Ocena jakości wody z wodociagu Orla Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

45. Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Orla o wystąpieniu do Wójta Gminy Bielsk Podlaski o uzgodnienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”.

46. Nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach

47. Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Orla w sprawie pozytywniego uzgodnienia projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele”.

48. Ocena jakości wody z wodociągu Oleksze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim

49.Obwieszczenie – zawiadomienie Wójta Gminy Orla o wydanym postanowieniu nr OG.6220.14.2018 nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele-Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B”.

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Orla

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Kubajewska

Data wytworzenia: 2017-06-16

Wprowadzający: Mariola Kubajewska

Data modyfikacji: 2019-05-15

Opublikował: Mariola Kubajewska

Data publikacji: 2017-01-30