Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orla

Gmina Orla zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orla zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Orla.

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo, część elementów graficznych nie posiada opisów alternatywnych niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść

Wyłączenia:

część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-17. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Piotrowski, adres poczty elektronicznej ugorla@orla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857305780. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Orla

Adres organu odwoławczego: Mickiewicza 5 17-106 Orla

Adres e-mail organu odwoławczego: ugorla@orla.pl

Telefon organu odwoławczego: 857305780

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mickiewicza

  • Do wejść prowadzą schody.

  • Dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika urzędu.

  • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.